Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.hero.lt taisyklės

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.    Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui su jomis sutikus (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „ Perskaičiau“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „www.hero.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo nurodytu elektroniniu paštu ir, norėdamas įsigyti prekių šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

1.3.   Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1.      veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2.      nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3.      juridiniai asmenys;

1.3.4.      visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.    Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje „www.hero.lt“, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti „www.hero.lt“ internetinėje parduotuvėje, privalo patvirtinti, kad sutinka su „Taisyklėmis“. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bei sutinka, kad jo nurodyti elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti elektroniniu paštu arba telefonu, kurie skelbiami internetinėje parduotuvėje „www.hero.lt„ kontaktų skiltyje.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.   Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

3.2.   Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „www.hero.lt“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4.   Pirkėjo teisės

4.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.hero.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su „www.hero.lt“ internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3.   Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4.   Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.   Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.   Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3.   Pirkėjas, naudodamasis „www.hero.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.   Pardavėjo teisės

6.1.   Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2.   Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinei parduotuvei darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3.   Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.4.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 darbo dienas (t.y per 72 val.) nuo užsakymo patvirtinimo.

6.5 Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo piniginių nuostolių atlyginimo, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka tikslios užsakymo piniginės sumos, kai prekė(ės) pristatoma(os). Tokiu atveju, Pardavėjas turi teisę neatiduoti prekių Pirkėjui.

 

7.   Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.   Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „www.hero.lt” internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4.   Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8.   Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.   Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais.

8.2.   Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1.      Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas suformavęs užsakymą ir paspaudęs ant nuorodos „Patvirtinti užsakymą“ gali apmokėti per savo banko sąskaitą arba atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į internetinėje parduotuvėje „internetineparduotuve.com“ banko pavedimu skiltyje nurodytą  banko sąskaitą.

8.2.2 Apmokėjimas grynais pristatymo metu – tai apmokėjimas už prekes grynais pinigais, kai jos pristatomos Pirkėjui. Pristatymo metu Pirkėjas privalo paduoti tikslią užsakymo piniginę sumą pristatančiam prekes asmeniui.

8.3.   Atsiskaitydamas 8.2.1.punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas (išskyrus 8.2.2 punkte numatytu apmokėjimu).

9.   Prekių pristatymas

9.1.   Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

9.2.   Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3.   Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.4.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.5.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6.   Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9.7.   Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinio internetinės parduotuvės skyriuje „Prekių pristatymas“.

10.  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.  Kiekvienos „www.hero.lt“ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2.  Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3.  Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4.  Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

11.  Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1.  Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2.  Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą laisva forma ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).

11.3.  11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4.  Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1.  grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2.  prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3.  prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4.  grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5.  grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą 11.2. Taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

11.5.  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6.  Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai pateikiami 9.7. Taisyklių punkte. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

11.7.  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

12.  Atsakomybė

12.1.  Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3.  Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.hero.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5.  Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13.  Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1.  Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti „www.hero.lt” internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14.  Apsikeitimas informacija

14.1.  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu.

14.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinio prekybos centro skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15.  Baigiamosios nuostatos

15.1.  Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2.  Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka

Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį. Be slapukų mūsų tinklalapio paslaugos, kurioms būtini funkcionalumo, naudojimo analizės ir reklamos įrankiai, negalėtų būti teikiamos.
Toliau naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti.